Пленарне засідання

Вітальне слово

Кузьмін О. Є. – д.е.н., професор, директор НН Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

Чубай В. М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, голова Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».

Доповіді

ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Вяткін П. С. – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління Черкаського державного технологічного університету;

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Дорошенко О. О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування;

РИЗИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кривич Я. М. – к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST SECTOR IN UKRAINE

Кулиняк І. Я. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»; Стеців І. – магістр кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»;

РУХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ

Лайко О. І. – к.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

ВАЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мардар Д. О. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка;

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА: ДІАГНОСТИЧНИЙ ТА АНТИСИПАТИВНИЙ ПІДХОДИ

Мельник О. Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”; Адамів М. Є. – асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Мискін Ю. І. – к.е.н., доцент, заступник декана обліково-економічного факультету з наукової роботи та міжнародних відносин Національного університету державної податкової служби України;

REGULATORY AND LEGISLATIVE FRAMEWORK OF TECHNOLOGY TRANSFER IN UKRAINE: EFFICIENCY IMPROVEMENT DIRECTIONS

Мрихіна О. Б. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка».

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТУВАННЯ В РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

Попова О. Ю. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства ННІ «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету; Кулаков О.О. –  аспірант Донбаської державної машинобудівної академії;

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОБОРГОВОЇ ДОКТРИНИ ЯК ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ДЕРЖАВИ

Стефінін В. В. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Плець І. І. – к.е.н., викладач ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»

ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Чаговець Л. О. – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Ястребова Г. С. – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Юринець О. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА МАКРОРІВНІ

Якимчук А. Ю. – к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування;

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.