3. Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання

Учасники

Назва доповіді

Переглянути

Dub H.

INFORMATION SUPPORT OF THE DIRECTORS OF HUMAN RESOURCES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Переглянути доповідь

Krupiak N.

JUST-IN-TIME AS ONE OF THE METHODS FOR OPTIMIZATION COSTS OF THE COMPANY

Переглянути доповідь

Mrykhina O.

REGULATORY AND LEGISLATIVE FRAMEWORK OF TECHNOLOGY TRANSFER IN UKRAINE: EFFICIENCY IMPROVEMENT DIRECTIONS

Переглянути доповідь

Pasko O., Degtyarenko A.

INTEGRATED REPORTING AS A GAME CHANGER IN CORPORATE REPORTING

Переглянути доповідь

Teplyashin А.

THE INDICATORS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET INFLUENCE ON THE ENTERPRISE’S ECONOMIC EFFECTIVENESS

Переглянути доповідь

Алешко Л.А.

ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ САМОСТРАХУВАННЯ

Переглянути доповідь

Балунський В.В., Зінкевич О.В.

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

Переглянути доповідь

Бас М.А.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Переглянути доповідь

Безнос С.В., Волощук Ю.М.

ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Переглянути доповідь

Богатирьова Є.М.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Боримський П.А., Цівчик О.В.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАРАХУВАННЯМ АМОРТИЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Переглянути доповідь

Борисова Т.М.

КОНТИНУУМ ЕКСПЛІКАЦІЙ НЕКОМЕРЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

Переглянути доповідь

Брагіна О.С.

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Вільгуцька Р.Б.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Переглянути доповідь

Вяткін П.С.

ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Переглянути доповідь

Гончаренко О.Ю.

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Переглянути доповідь

Грабельська О.В.

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМТСВА

Переглянути доповідь

Греськів І.Р.

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переглянути доповідь

Дануца Т.І.

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРІВ

Переглянути доповідь

Дорошенко Н.О.

КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Переглянути доповідь

Дорошенко О.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Переглянути доповідь

Захаренко О.О.

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Зверєва А.Ю., Зверєва Я.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВО ГУБЧАСТОГО ТИТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Переглянути доповідь

Зомчак Л.М.

НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ ФІРМИ

Переглянути доповідь

Зубрицька О.І.

АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЗОЛОТА В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Іванченко А.А.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ

Переглянути доповідь

Когут У.І., Найчук-Хрущ М.Б.

РОЛЬ ДЕГРЕСИВНИХ І ПРОГРЕСИВНИХ ВИТРАТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Переглянути доповідь

Колтико А.М., Бала Р.Д.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМТСВІ

Переглянути доповідь

Кондрат І.Ю., Грегораш С.М.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Переглянути доповідь

Кривецький І.О.

АУТСОРСИНГ ЯК МЕТОД ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Переглянути доповідь

Кривич Я.М.

РИЗИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переглянути доповідь

Кулаков О.О., Попова О.Ю.

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТУВАННЯ В РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Ломака А.С., Скляр І.Д.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Переглянути доповідь

Малиновський Ю.В., Молочник Ю.Б.

УПРАВЛІННЯ ПОКАЗНИКАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВІЗУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Переглянути доповідь

Мальцева В.В.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ «СТРАХОВИЙ ПРОДУКТ»

Переглянути доповідь

Марковська О.К.

СПЕЦИФІКА КОНКУРЕНЦІЇ У ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ

Переглянути доповідь

Меланчук Н.М.

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ: НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Переглянути доповідь

Ментель О.Ю.

ІНВЕСТУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІГОР

Переглянути доповідь

Микуляк Ю.Р.

СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ

Переглянути доповідь

Михальчишин Н.Л., Демків О.-І.М., Дружицький Ю.Т.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКИТВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ

Переглянути доповідь

Охотніков А.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ КОНТРАКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Паламарчук Я.В., Ришталовский Є.Р., Червятюк С.В.

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Панчук І.П.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Переглянути доповідь

Петришин О.Т.

РОЛЬ АНДЕРРАЙТИНГУ У СТРАХУВАННІ

Переглянути доповідь

Пшик-Ковальська О.О., Дорошкевич К.О., Вороновська М.М.

ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ І ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Переглянути доповідь

Ровенець Т.О.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ

Переглянути доповідь

Рябкова О.В.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Переглянути доповідь

Саталкіна Л.О.

РИЗИК ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Семін І.Є.

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Сенічкіна О.Е.

ПОТРЕБИ ФАХІВЦІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ, ЯКІ СФОРМОВАНІ ПІД ВПЛИВОМ ЇХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Переглянути доповідь

Сирветник-Царій В.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Переглянути доповідь

Сорокіна А.С.

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Стадник Т.С.

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ

Переглянути доповідь

Сукач О.О.

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗПОДІЛ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Переглянути доповідь

Тарасевич А.П.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄСТВ

Переглянути доповідь

Том’юк О.Я.

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИКА НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

Переглянути доповідь

Топій І.І., Чушак-Голобородько А.М.

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ТА ТИПУ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Переглянути доповідь

Тревого Л.С.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Українець А.І.

УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ І ПРОЕКТАМИ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ

Переглянути доповідь

Федоренко О.В.

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ СТРУКТУРИ МАШИНОБУДУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Переглянути доповідь

Хлопик І.Я.

ПРОФЕСІЙНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО МЕНЕДЖЕРА З ПИТАНЬ РОБОТИ З КАДРАМИ

Переглянути доповідь

Холявка Л.Ю.

ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Переглянути доповідь

Циганюк Д.Л.

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДИНАМІКУ ДЕПОЗИТІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 2013Р.

Переглянути доповідь

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.